Algemene voorwaarden 2020

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd; 

 • AV – Algemene Voorwaarden
 • Opdrachtgever – de Opdrachtgever van Kantoorbalans, die deze AV accepteert.
 • Overeenkomst – de overeenkomst tussen Kantoorbalans en Opdrachtgever waarin de opdracht besloten ligt.
 • Partijen – Kantoorbalans en Opdrachtgever tezamen.
 • Werkzaamheden – de door Kantoorbalans te verrichten diensten in de ruimste zin des woords zoals omschreven in de Overeenkomst.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer
Kantoorbalans
Franquinetstraat 10
6191 CC Beek
E-mail adres: info@kantoorbalans.nl
Kamer van Koophandel nummer: KVK 80158374
BTW nummer: 

Artikel 3. Toepasselijkheid
3.1 Deze AV zijn van toepassing op iedere door Kantoorbalans uitgebrachte offerte en op iedere (aanvullende en/of vervolg) opdracht overeengekomen tussen Kantoorbalans en Opdrachtgever, tenzij hier nadrukkelijk schriftelijk van is afgeweken door Partijen.
3.2 De bevestiging van de opdracht door Opdrachtgever houdt tevens de acceptatie van deze AV in.
Indien een of meer bepalingen in deze AV nietig- of vernietigd zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Kantoorbalans zal de nietige of vernietigde bepalingen vervangen en daarbij het oorspronkelijke doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen in acht nemen.
3.3 Kantoorbalans behoudt zich het recht voor om de AV te wijzigen. Indien Kantoorbalans de gewijzigde AV aan Opdrachtgever ter hand stelt en deze de gewijzigde AV accepteert, is de gewijzigde AV van toepassing. In alle andere gevallen geldt de versie van de AV die ten tijde van het ontstaan van de Opdracht van toepassing was.
3.4 In geval van tegenstrijdigheden tussen hetgeen overeengekomen in de Opdracht en de AV prevaleert hetgeen overeengekomen in de Opdracht.
3.5 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.
3.6 De AV zullen op verzoek kosteloos door Kantoorbalans worden toegezonden. De AV zijn tevens te raadplegen, te kopiëren en op te slaan middels de website www.kantoorbalans.nl/

Artikel 4. Het aanbod
4.1 Een mondelinge of schriftelijk offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen. Dit wordt nadrukkelijk in het aanbod genoemd. Een aanbod of offerte van Kantoorbalans is geheel vrijblijvend en herroepelijk. Aan het aanbod of de offerte kan geen enkel recht worden ontleend.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten.
4.3 Kennelijke fouten in het aanbod of de offerte, daarin mede inbegrepen uitlatingen op de website van Kantoorbalans, binden Kantoorbalans niet.
4.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit houdt met name in:

 • De pakketprijs van de gekozen dienst excl btw of het gebruikelijke uurtarief van de opdrachtnemer ( excl. BTW);
 • Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten, zullen tevens worden vermeld; 
 • De eenmalige opstartkosten; 

Artikel 5. De overeenkomst
5.1 De Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding van het aanbod of de offerte door Opdrachtgever.
Indien Opdrachtgever voor de toezending van de schriftelijke aanvaarding aan Kantoorbalans verzoekt om met de Werkzaamheden te starten, geldt dit als een stilzwijgende aanvaarding van de opdracht. Opdrachtgever zal na het verzoek alsnog zo spoedig als mogelijk Kantoorbalans van een schriftelijke aanvaarding voorzien.

Artikel 6. Duur en beëindiging Overeenkomst
6.1 Opdrachtgever kan de opdracht opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zullen Kantoorbalans en de Opdrachtgever in samenspraak een regeling treffen.
Indien Kantoorbalans op enig moment voorziet dat zij de verplichtingen in verband met een geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient Kantoorbalans de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
6.2 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Indien een bepaalde tijd besproken is, wordt dit opgenomen in de Overeenkomst.
6.3 Ieder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige verplichting op te zeggen in geval dat:

 • de andere Partij in surseance van betaling geraakt of surseance van betaling aanvraagt;
 • de andere Partij failliet wordt verklaard, dan wel het faillissement van de andere Partij wordt aangevraagd;
 • de onderneming van de andere Partij wordt gestaakt of wordt geliquideerd;
 • op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere Partij beslag wordt gelegd.

Artikel 7. Uitvoering Opdracht
7.1 Kantoorbalans accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
7.2 Kantoorbalans deelt haar werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Kantoorbalans zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever indien mogelijk.
7.3 Kantoorbalans is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.
7.4 Kantoorbalans kan geen garanties geven met betrekking tot de te behalen resultaten op basis van verstrekte adviezen. De te behalen resultaten zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten haar invloedssfeer liggen, waaronder onder andere de inzet van Opdrachtgever. Op Kantoorbalans rust derhalve een inspanningsverplichting.

Artikel 8. Verplichtingen Opdrachtgever
8.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige terbeschikkingstelling van de benodigdheden aan Kantoorbalans voor de correcte uitvoering van de Werkzaamheden door Kantoorbalans.
8.2 Opdrachtgever staat in voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de door hem of haar ter beschikking gestelde informatie, ongeacht of deze van derden afkomstig is.
8.3 Kantoorbalans is niet aansprakelijk voor de schade die volgt uit onjuist of onvolledig verstrekte informatie door Opdrachtgever.
Indien de benodigde informatie niet tijdig aan Kantoorbalans wordt verstrekt, heeft Kantoorbalans het recht om de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten.
8.4 Opdrachtgever informeert Kantoorbalans tijdig omtrent voor Kantoorbalans relevante informatie.
8.5 Opdrachtgever stelt Kantoorbalans onverwijld in kennis indien Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat hij of zij niet aan zijn of haar verplichtingen zal kunnen voldoen.

Artikel 9. Vergoeding en betaling
9.1 De door Kantoorbalans bedongen vergoeding is exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.
9.2 Kantoorbalans is gerechtigd om alle overige door haar gemaakte kosten, welke noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de Werkzaamheden of daar inherent aan zijn, bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
9.3 Kantoorbalans is gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen vergoeding indien deze verhoging het gevolg is van wet- of regelgeving of door de stijging van lonen of door omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst niet in redelijkheid waren te voorzien. Opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
9.4 Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, wordt het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer berekend.
Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is dan het vooraf overeengekomen aantal uren, zal dit tijdig aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt.
Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.
9.5  Meerwerk wordt gefactureerd op basis van het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer. Er zal nooit meerwerk wordt uitgevoerd zonder goedkeuring van opdrachtgever.
9.6  Opdrachtgever wordt per vier weken achteraf gefactureerd op basis van de overeengekomen pakketprijs of daadwerkelijk gemaakte uren, tegen het afgesproken uurtarief van opdrachtnemer.
9.7 Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen te zijn voldaan, tenzij op de factuur een andere termijn is vermeld of door partijen anders is overeengekomen.
9.8 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag, zonder verdere ingebrekestelling.
9.9  Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
9.10 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
9.11 Bij verzuim is Opdrachtgever de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
9.12 Alle incassokosten met betrekking tot de verkrijging van de voldoening in- en buite rechte komen voor rekening van Opdrachtgever, deze bedragen tenminste EUR 75.
9.13 Bezwaren tegen de hoogte van de vergoeding schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
9.14 Bij verzuim door Opdrachtgever heeft Kantoorbalans een retentierecht op de door Opdrachtgever verstrekte benodigdheden en overige zaken van Opdrachtgever in het bezit van Kantoorbalans..
9.15 Bij verzuim door Opdrachtgever heeft Kantoorbalans het recht om de Werkzaamheden per direct op te schorten. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 Kantoorbalans is slechts aansprakelijk voor directe schade volgende uit tekortkomingen in de nakoming welke aan haar te wijten zijn of die is ontstaan ten gevolge van opzet of grove schuld van Kantoorbalans.
10.2 Kantoorbalans is niet aansprakelijk voor indirecte- of gevolgschade daaronder mede begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.
10.3 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van juiste toestemming onder de AVG en overige wettelijke vereisten waar opdrachtgever zich aan dient te houden bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
10.4 De aansprakelijkheid van Kantoorbalans is beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief BTW van de Opdracht en in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in het voorkomende geval.
10.5 Opdrachtgever vrijwaart Kantoorbalans tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot de Overeenkomst en stelt Kantoorbalans in zo een geval terstond op de hoogte van dergelijke aanspraken.

Artikel 11. Overmacht
11.1 In geval van overmacht is Kantoorbalans niet gehouden aan haar verplichtingen volgende uit de Overeenkomst en is zij gerechtigd deze voor de duur van de overmacht op te schorten. Kantoorbalans is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan alles wat op grond van de wet en jurisprudentie als overmacht wordt gekwalificeerd, voorzien of onvoorzien en waarop Kantoorbalans geen invloed kan uitoefenen. Hieronder valt in ieder geval ook verhindering van door Kantoorbalans ingeschakelde derden, ziekte, verstoring van energievoorzieningen, internet storingen, storingen in- en het uitvallen van het openbaar vervoer en computer inbreuk door derden.
11.3 Werkzaamheden die reeds voor het intreden van de overmacht zijn verricht mogen door Kantoorbalans separaat in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.

Artikel 12. Klachten
12.1 Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de verrichte werkzaamheden en geleverde diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Kantoorbalans. Kantoorbalans streeft ernaar binnen 14 kalenderdagen na ontvangst op klachten te reageren.
12.2 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
12.3  Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
12.4 De beoordeling van eventuele klachten wordt gedaan door Kantoorbalans.

Artikel 13. Geheimhouding
13.1 Partijen zijn jegens elkaar verplicht om de grootste geheimhouding te betrachten jegens derden, met betrekking tot vertrouwelijke informatie verschaft door een ieder van hen.
13.2 Het voorgaande is niet van toepassing indien een der Partijen op grond van enig wetsbepaling, voorschrift of gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken aan de in de desbetreffende wetsbepaling, voorschrift of gerechtelijke uitspraak genoemde personen. 

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten
14.1 Kantoorbalans behoudt zich altijd en exclusief alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot door haar aan Opdrachtgever verstrekte documentatie c.q. materiaal, dan wel materiaal dat Kantoorbalans gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever.
14.2 Het is Opdrachtgever nadrukkelijk verboden, behoudens uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Kantoorbalans, dergelijk materiaal te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, dan wel op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen.
14.3 Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever opdrachtnemer toestemming beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, portfolio en demonstratiemateriaal. Wanneer dit niet door opdrachtgever wordt gewenst, dient dit bij het aangaan van de overeenkomst worden aangegeven.
14.4 Wanneer beeldopnamen worden gemaakt tijdens een workshop door opdrachtgever dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan opdrachtnemer en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld op social media wanneer opdrachtnemer in het bericht wordt getagd. Wanneer andere deelnemers herkenbaar op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.
14.5 Opdrachtnemer verleent de opdrachtgever een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sub licentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om een online cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.

Artikel 15. Marketing
15.1 Kantoorbalans is gerechtigd in algemene zin te publiceren over de in het kader van de Overeenkomst verrichte opdracht. Kantoorbalans zal Opdrachtgever informeren indien en voor zover de naam van Opdrachtgever in enige publicatie gebruikt zal worden. Opdrachtgever heeft het recht een dergelijke publicatie te verhinderen, indien daartoe zwaarwegende gronden aanwezig zijn.
15.2 Kantoorbalans kan Opdrachtgever vragen om een review te schrijven over zijn/haar ervaringen met Kantoorbalans. Opdrachtgever geeft Kantoorbalans toestemming om de review van Opdrachtgever op haar website en social media kanalen te plaatsen. Indien Opdrachtgever niet langer wenst dat zijn/haar review zichtbaar is op de website of social media kanalen van Kantoorbalans zal Opdrachtgever Kantoorbalans hierover per e-mail informeren.

Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze
16.1 Op de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Kantoorbalans is Nederlands recht van toepassing.
16.2 In geval van een geschil zullen Partijen eerst proberen hier gezamenlijk uit te komen. Ieder geschil waar Partijen niet uitkomen zal worden beslecht door de rechtbank binnen welk arrondissement Kantoorbalans is gevestigd.